سامانه همراه دهيار


1-چهار وضعيت براي ثبت سند وجود دارد:صدور، موقت ،تاييد ،قطعي
2-انتخاب کليه سطوح حساب و تفصيلي بر اساس قسمتي از کد يا نام
3-امکان کپي گرفتن از يک سند
4-امکان کنترل ماهيت حساب حين ورود اطلاعات اسناد
5- کنترل هم زمان بودجه مصوب در زمان ثبت اسناد مالي

امکان تعريف سمت افراد ومشخصات تاييد کنندگان در پا نويس اسناد وجود دارد

1-کنترل اطلاعات بودجه‌اي با اعتبارات هزينه اي
2-مصوب نمودن بودجه پيشنهادي
3-قدرت زياد در تفکيک هزينه هاي جاري ، وظيفه خدمات اداري ، وظيفه خدمات شهري يا روستايي و عمراني
4-امکان تعريف پروژه هاي عمراني در فرم 7
5-امکان مشاهده خلاصه درآمد وهزينه
6-ثبت متمم و اصلاحيه بودجه
7-انتقال بودجه مصوب سال گذشته بصورت خودکار
8- خروجي اکسل براي انتقال بودجه به سامانه بودجه سازمان شهرداريهاي کشور

1-ارائه تفريغ بودجه در طي سال مالي
2-ارائه گزارشات تفريغ بودجه
3-جذب مبالغ تفريغ بودجه درسامانه بودجه کشور

1-امکان ثبت اطلاعات اوليه اموال
2-امکان تخصيص شماره به اموال
3-امکان تعريف گروه اموال و شرح مشخصه فني

1-گزارش گيري ار اموال براساس انتخاب گروه و زيرگروه
2-گزارش گيري آيتمهاي انتخابي اموال
3-ارائه انواع گزارشات مورد نياز نظير گزارشات به تفكيك اموال در حال بهره برداري ،در حال تعمير،اسقاط و...
4-امکان چاپ ليست تعدادي اموال

1-ثبت پرسنل دهياري
2-ثبت حکم کارگزيني
3-ثبت مرخصي پرسنل
4-گزارش گيري حکم حقوقي
5-گزارشگيري از پرسنل


تعداد افرادآنلاين : 22
تعداد بازديد امروز : 841
تعداد بازديد ديروز : 1498
تعداد بازديد ماه جاری : 37680
تعداد بازديد ماه گذشته : 42406
تعداد بازديد كل : 1332375

تلفن شرکت:01732357015

موبایل مدیرعامل:09112708524

ایمیل:Silbarg@Gmail.com