سايمان ويژه شرکتها و کارخانجات توليدي و شرکتهاي خدماتي


اين نرم افزار داراي 4 وضعيت براي سند مي باشد.که اين امر براي بالابردن امنيت اطلاعات مي باشد. در زير به توضيح مختصري در خصوص وضعيتهاي مختلف اسناد مي پردازيم.
صدور: اين وضعيت همانند ميز کار حسابدار مي باشد. سند هاي موجود در اين قسمت هيچ تاثيري در حسابها نميگذارند. حسابدار پس از آماده کردن سند ، روکش ان را چاپ گرفته و پس از ضميمه کردن مستندات سند را به مسئول حسابداري تحويل داده و در سيستم ثبت موقت آن را انجام مي دهد.
موقت: سندي هست که هنوز مسئول حسابداري آن را بررسي نکرده ولي در حسابها اثر خود را نشان ميدهد.
تاييد: سندي هست که بررسي و تاييد شده.
تذکر: سندهاي وضعيت تاييد و موقت در صورتي که نياز به اصلاح داشته باشند بايد واخواهي گردند.
قطعي : سند در اين وضعيت امکان واخواهي ندارد. در زماني که تا يک تاريخ مشخص تصميم داريد دفاتر را بنويسيد ابتدا بايد اسناد را قطعي نموده و سپس عمل دفتر نويسي صورت پذيرد.

اين نرم افزار از 5 سطح حساب استفاده مينمايد.
1- حساب کل
2-حساب معين
3-حساب تفصيل سطح يک
4-حساب تفصيل سطح دو
5-حساب تفصيل سطح سه
کد حساب کل دو رقمي مي باشد. به عنوان مثال
کد حساب 10 موجودي نقد و بانک
حساب معين داراي کد 4 رقيمي است که دو رقم اول آن بيانگر حساب کل آن مي باشد.
به عنوان مثال
کد حساب 1001 صندوق
کد حساب 1002 موجودي حسابهاي بانکي

استفاده از سطوح تفصيلي به اختيار حسابدار مجموعه بوده و براي پاسخ دهي بيشتر سيستم به نيازهاي مجموعه مي باشد.

مثلا استفاده از سطح تفصيل يک براي موجودي حسابهاي بانکي نياز مي اشد.

حساب تفصيل گروه بندي شده و شما براي موجودي حسابهاي بانکي بايد از گروه تفصيل حسابهاي بانکي استفاده نماييد. يا براي بدهکاران از گروه تفصيلي اشخاص استفاده ميگردد.

اشخاص در حسابهاي معين مختلف داراي مانده حساب مي باشند.
هرگاه که شما بخواهيد مانده حساب اشخاص را مشاهده نماييد نياز است که جمع مانده حسابهاي مختلف را محاسبه کنيد.
همچنين براي پيگيري وصول مطالبات شما به آخرين تاريخي که شخص از شما خريدي را انجام داده و در سيستم بدهکار شده و آخرين تاريخ پرداخت وجه او نياز داريد.شما در اين فرم به سادگي ميتوانيد اين اعمال را براي اشخاص انجام دهيد.

کنترل و گزارش دهي از با اهميت ترين فعاليتهايي مي باشد که نياز است حسابدار يک مجموعه انجام دهد.
نرم افزار حسابداري سايمان داراي دو قسمت ويژه کنترل و گزارش گيري مي باشد. قسمت اول منوي مشاهده حسابداري که جداول آن قابل انتقال به اکسل بوده و همچنين امکان چاپ آن وجود دارد.
مشاهده :
1-مشاهده حساب کل : در اين قسمت ليست حسابهاي کل به همراه مبلغ گردش حساب آنها و مانده آنها نمايش داده ميشود.
با کليک کردن روي هر رديف حساب کل گردش حساب معين را نمايش مي دهد.
همچنين با کليک کردن روي حساب معين اگر براي آن حساب معين سطوح تفصيلي تعريف شده باشد گردش و مانده حساب براي تفصيلي ها نمايش داده ميشود . و ...
2- مشاهده حساب تفصيل:
در اين قسمت ابتدا با انتخاب گروه تفصيل ليست حسابهايي که با آن در ارتباط مي باشند نمايش داده شده
سپس با کليک کردن روي هر مورد ريز آن نمايش داده ميشود.

1- امکان تعريف فرمول براي صورتهاي مالي
از آنجاييکه کدينگ حسابها احتمال دارد با توجه به نياز شرکت و موسسات مختلف تغيير يابد ، در اين محصول با امکان تعريف فرمول اين مشکل بر طرف گرديده است
ليست اين صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد
صورت سود و زيان
سود و زيان انباشته
ترازنامه

اگر شما در شرکت يا موسسه اي فعاليت داريد که تعداد زيادي چک در معاملات شما استفاده ميگردد حتما تا بحال با اين مشکل برخورد کرده ايد که ثبت وصول يکي از اسناد دريافتني يا پرداختني يا در جريان وصول رو انجام نداده باشيد. يا اينکه به اشتباه يکي از همين اسناد رو سند وصولش رو زده باشيد.
به نظر شما چاره چيست؟
نرم افزار حسابداري سايمان با آناليز خودکار اسناد شما سند هاي پاس شده و نشده رو از هم تفکيک ميکنه و ليست اقلام پاس شده و اقلام باز رو در اختيار ميذاره
حالا کنترل ساده ميشه
فقط کافيه اقلام باز با موجودي اسناد در خزانه کنترل گردد

حالت اول دفتر نويسي
خلاصه گردش حساب کل:اين گزارش مناسب براي شرکتهايي مي باشد که گردش بسيار بالا دارند مناسب مي باشد. در اين شرکتها در هر ماه خلاصه گردش حساب کل از سيستم نرم افزاري تهيه و اين گزارش در دفاتر ثبت ميگردد. لازم به ذکر است شرط قبولي اين نوع دفتر نويسي
ارائه يک نسخه از اين گزارش در هر ماه به اداره دارايي مي باشد.

حالت دوم:
ثبت اسناد در دفاتر که امکان ثبت به سه صورت
1- ريز رديفها سند
2- خلاصه گردش حساب معين در هر سند
3- خلاصه گردش حساب کل در هر سند
شما در اين نرم افزار ميتوانيد با مشخص کردن حالت دفتر نويسي و تعداد خطوط دفتر روزنامه و کل اقدام به تهيه اين دو دفتر نماييد.
لازم به ذکر است سيستم بصورت خودکار جمع در هر رديف دفتر کل و جمع پايين صفحات دفتر روزنامه را محاسبه مي نمايد.
حال شما ميتوانيد با گرفتن چاپ دفتر روزنامه و کل به سادگي اين دو دفتر را در زمان کوتاهي بدون نگراني در خصوص اشتباه در محاسبه جمه ها و ... بنويسيد.
مشکلي که گاها به آن برخورد مينمايد آن است که تعداد صفحات دفتر روزنامه و کل از تعداد صفحات دفتر پلمپ شده بيشتر است
براي حل اين مشکل نيز ما چاره اي انديشيده ايم.
تلفيق روزانه اسناد بصورت خودکار

اگر شرکت يا موسسه شما تعداد زيادي حساب بانکي دارد
حتما به اين مشکل برخورد کرده ايد که در يکي از حسابها اسناد پرداختني داريد که موعد سر رسيد شده ولي موجودي حساب کافي نبوده
با وجود اينکه شما در حساب بانکي ديگري نقدينگي داشته ايد
با مشکل روبرو شده ايد
در گزارش نقدينگي
شما ميتوانيد براي هر حساب بانکي اطلاعاتي از قبيل موجودي اول دوره
واريزي
برداشت
اسناد در جريان وصول
اسناد پرداختني
و مانده موثر را مشاهده نماييد
همچنين ريز اين موارد نيز قابل گزارشگري و کنترل مي باشد.

حالا ميتوانيد با يک نگاه حسابهايي که مانده موثرشان براي يک تاريخ خاص منفي مي باشد را بسادگي مشخص نمود

در اين قسمت امکان گرفتن گزارشات تلفيقي از اسناد مالي با خصوصياتي که تعييين کرده ايد را ميتوانيد داشته باشيد.
بطور مثال ميتوانيد گزارشي با مشخص کردن شرح يا تاريخ يا شماره فيش يا مبلغ يا تاريخ سررسيد و...را بصورت تفکيک و يا يکجا در يک گزارش داشته باشيد.
مثال1:در صورتيکه کل اسناد دوره مالي مشخصي رابخواهيم مشاهده کنيم بدون گفتن هيچ شرطي تنها دکمه مشاهده را کليک کنيم،همه اطلاعات را مي آورد.
مثال2:در صورتيکه شماره چک خاصي را بخواهيم مشاهده کنيم،با وارد کردن شماره چک در قسمت مستندات رويداد قابل مشاهده است.

براي هريک از حسابها که نياز باشد در هر ماه مجموع گردش حساب آن را داشته باشيم و همچنين مشخص نماييم در چه روزهايي گردش اتفاق افتاده از گزارش هاي روزشمار مي توان استفاده کرد.در زمانيکه چکي براي شخصي صادر ميکنيم(اسناد پرداختني بستانکار ميشود)نياز است بدانيم در هر ماه جمع کل چکهاي پاس نشده ما چقدر است و همچنين اين چکها سر رسيد شان در کدام روز مي باشد.بدين منظور قسمت گزارشات روز شمار در اين نرم افزار راه اندازي گرديده است.
بطور مثال فرض کنيد شرکتي در ماه فروردين 15000000 ريال فروش نسيه دارد که 10000000ريال آن را اسناد دريافتني براي دو ماه بعد و 5000000ريال را بصورت نقد دريافت کرده اند.ازطرفي 9000000ريال اسناد پرداختني که تاريخ موعدش همان ماه فروردين است دارد.اينجاست که مدير بايد تصميماتي را لحاظ کند تا شرکت از پس مصارف و هزينه ها بر آيد.
مدير شرکت با گرفتن گزارشات روزشمار مي تواند گزارشي از اسناد پرداختني که موعدش فرا رسيده را بدست بياورد و از آنها مهلت بگيرد. و اسنادي که دريافت شده را نقد کنند تا نقدينگي شرکت بالا برود و شرکت بتواند بدهي ها را پرداخت کند.
اينگونه مدير ميتواند به بهترين نحو برنامه ريزي کند که بايد فروش نسيه خود را پايين آورده چون وجوه نقد در شرکت کم است و بايد منابع و توليد خود را کنترل کند.

يکي از اصلي ترين قسمتهاي يک شرکت که نياز است در آن کنترل بصورت کامل انجام گردد انبار مي باشد.
شرکتها بسته به زمينه فعاليتشان شايد به چندين انبار نياز داشته باشند.
در نرم افزار حسابداري سايمان اين قابليت وجود دارد که به تعداد لازم انبار تعريف نمود.
از ويژگيهاي سيستم انبار اين محصول بي نظير ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
1- امکان تعريف حالتهاي مختلف ورود و خروج کالا براي هر انبار
2- گروه بندي اقلام
3- امکان تعريف کد حداکثر تا 20 رقم
4- امکان اعمال تنظيمات از طرف مدير سيستم و صدور سند خودکار حسابداري در زمان ورود وارده و صادره
5- ثبت دريافت و پرداخت در زمان ورود و صدور کالا
6- امکان تفکيک انباردار و حسابدار انبار
7- عدم نياز به بخاطر سپردن کد اقلام
8- امکان انجام عمل ارزش گذاري اقلام صادره بعد از ثبت صادره بصورت غير همزمان
9- امکان تعريف فرمول ساخت براي اقلام
10- امکان ثبت صادره انبار مواد اوليه و وارده به انبار محصول در زمان ثبت صدور کالا از انبار محصول
اين مورد براي شرکتهايي بسيار مناسب مي باشد که مواد اوليه بصورت خودکار از انبار خارج و محصول ساخته شده در انبار نگهداري نميشود
مثل کارخانجات بتون آماده يا خوراک دام و ...
11- گزارش هاي بسيار عالي
از قبيل
1-11-ليست کلي اقلام همراه با گردش آنها
2-11- کاردکس کالا
3-11- تلفيقي از وارده ها يا صادره ها
4-11- ماهيانه وارده يا صادره انبار بر حسب کالا يا فروشنده و خريدار
5-11- فصلي خريد و فروش
6-11 - ارزش افزوده
7-11- ليست مغايرت گيري بين انبار و حسابداري
و...

اين قسمت ويژه استفاده در قسمت صندوق بوده و کاربر به سادگي ميتواند دريافت وجه و اسناد دريافتني را از اشخاص و شرکتها ثبت نمايد. پس از ثبت امکان چاپ رسيد وجود داشته و سيستم بصورت خودکار سند حسابداري مربوطه را ثبت مي نمايد.

اين قسمت ويژه استفاده در قسمت صندوق بوده و کاربر به سادگي ميتواند پرداخت وجه و اسناد پرداختني را به اشخاص و شرکتها ثبت نمايد. پس از ثبت امکان چاپ رسيد وجود داشته و سيستم بصورت خودکار سند حسابداري مربوطه را ثبت مي نمايد.

1- امکان چاپ قبض باسکول
2- امکان چاپ قبض باسکول پليس راهي
3- صدور خودکار سند حسابداري در زمان ثبت قبض باسکول جهت خريد يا فروش کالا
4- صدور خودکار سند حسابداري در زمان صدور رسيد دريافت يا پرداخت هزينه
5- جامع ترين گزارشها مربوط به توزين و باسکول
6- گزارشهايي دريافت و پرداخت
7- حساب مشتريان
و...


تعداد افرادآنلاين : 21
تعداد بازديد امروز : 102
تعداد بازديد ديروز : 1488
تعداد بازديد ماه جاری : 32986
تعداد بازديد ماه گذشته : 45690
تعداد بازديد كل : 1463798

تلفن شرکت:01732357015

موبایل مدیرعامل:09112708524

ایمیل:Silbarg@Gmail.com